Family: Anacardiaceae

Show Filters

Collection Records


Number of Collections

 1 - 9
 10 - 99
 100 - 999
 1000 - 9999
 10000 - 99999
 100000+

229 collections found.

Details Collector Coll. # Family Genus Specific epithet Longitude Latitude Country Region
Details L. Freitas TB+PAL 2-2/0176 Anacardiaceae Tapirira sp. -73.64 -4.86 Peru Loreto
Details L. Freitas TB+PAL 2-2/0179 Anacardiaceae Tapirira sp. -73.64 -4.86 Peru Loreto
Details L. Freitas TB+PAL 2-2/0187 Anacardiaceae Tapirira sp. -73.64 -4.86 Peru Loreto
Details L. Freitas TB+PAL 4-2/0114 Anacardiaceae Tapirira sp. -73.64 -4.86 Peru Loreto
Details A. Monteagudo 17226 Anacardiaceae Tapirira sp. -69.27 -12.83 Peru Madre de Díos
Details A. P. Maceda 2371 Anacardiaceae Tapirira sp. pm2371 -70.1 -12.57 Peru Madre de Díos
Details P. Núñez 20085 Anacardiaceae Tapirira SpeciesIndet -72.77 -11.85 Peru Cusco
Details P. Núñez 19811 Anacardiaceae Tapirira SpeciesIndet -72.7 -11.77 Peru Cusco
Details A. Monteagudo 17193 Anacardiaceae Tapirira SpeciesIndet -69.27 -12.83 Peru Madre de Díos
Details P. Núñez 16875 Anacardiaceae Tapirira SpeciesIndet -70.1 -12.5 Peru Madre de Díos
Details P. Núñez 15898 Anacardiaceae Tapirira SpeciesIndet -70.08 -12.53 Peru Madre de Díos
Details A. P. Maceda 934 Anacardiaceae Thyrsodium bolivianum -70.1 -12.57 Peru Madre de Díos
Details F. Encarnación 7/158 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.64 -4.89 Peru Loreto
Details L. Bernardi 4/60 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.74 -4.91 Peru Loreto
Details L. Freitas TA/A+LAT 3-2/0022 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.62 -4.89 Peru Loreto
Details L. Freitas TA/A+LAT 4-1/0053 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.62 -4.89 Peru Loreto
Details L. Freitas TB+LAT 2-2/0048 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.64 -4.84 Peru Loreto
Details L. Freitas TB+LAT 4-2/0109 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.64 -4.84 Peru Loreto
Details R. Spichiger 1301 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.64 -4.89 Peru Loreto
Details D. Daly 5080 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.64 -4.89 Peru Loreto
Details L. Freitas S.F.F. 2-1/0125 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.67 -4.9 Peru Loreto
Details M. Chota 4/24 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.64 -4.89 Peru Loreto
Details M. Chota 7/158 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.64 -4.89 Peru Loreto
Details N. Revoredo 2/100 Anacardiaceae Thyrsodium herrerense -73.64 -4.89 Peru Loreto
Details A. Monteagudo 3005 Anacardiaceae Thyrsodium schomburgkianum -72.83 -3.43 Peru Loreto
Details P. Núñez 15813 Anacardiaceae Thyrsodium SpeciesIndet -70.08 -12.53 Peru Madre de Díos
Details A. Gentry 58066 Anacardiaceae Thyrsodium spruceanum -69.28 -12.83 Peru Madre de Díos
Details A. Monteagudo 6161 Anacardiaceae Thyrsodium spruceanum -69.28 -12.83 Peru Madre de Díos
Details P. Núñez 8617 Anacardiaceae Toxicodendron striata -72.52 -13.15 Peru Cusco