L. Freitas

Show Filters

519 collections found. 50 collections shown.

L. Freitas TA/A+LAT 4-1/0036

Anacardiaceae GenIndet JH-sp. 1 - Peru

L. Freitas HU/B+LAT 2-1/0092

Anacardiaceae Spondias mombin L. - Peru

L. Freitas HU/B+LAT 3-2/0104

Anacardiaceae Spondias mombin L. - Peru

L. Freitas HU/R+LAT 4-1/0070

Anacardiaceae Spondias mombin L. - Peru

L. Freitas RI+LAT 1-1/0062

Anacardiaceae Spondias mombin L. - Peru

L. Freitas RI+LAT 8-2/0044

Anacardiaceae Spondias mombin L. - Peru

L. Freitas HU/B+LAT 2-1/0080

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. - Peru

L. Freitas TB+LAT 1-1/0094

Anacardiaceae Tapirira cf. guianensis Aubl. - Peru

L. Freitas TB+LAT 1-1/0128

Anacardiaceae Tapirira cf. guianensis Aubl. - Peru

L. Freitas TB+LAT 3-1/0084

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. - Peru

L. Freitas TB+PAL 4-2/0183

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. - Peru

L. Freitas TB+Pal 4-2/0246

Anacardiaceae Tapirira cf. guianensis Aubl. - Peru

L. Freitas RI+LAT 1-1/0086

Anacardiaceae Tapirira JH-sp. 1 - Peru

L. Freitas RI+LAT 4-2/0065

Anacardiaceae Tapirira JH-sp. 1 - Peru

L. Freitas TA/A+LAT 1-2/0073

Anacardiaceae Tapirira sp. - Peru

L. Freitas TB+LAT 2-2/0115

Anacardiaceae Tapirira sp. - Peru

L. Freitas TB+LAT 3-1/0132

Anacardiaceae Tapirira sp. - Peru

L. Freitas TB+LAT 4-2/0086

Anacardiaceae Tapirira sp. - Peru

L. Freitas TB+LAT 5-1/0015

Anacardiaceae Tapirira sp. - Peru

L. Freitas TB+PAL 2-1/0034

Anacardiaceae Tapirira sp. - Peru

L. Freitas TB+PAL 2-2/0118

Anacardiaceae Tapirira sp. - Peru

L. Freitas TB+PAL 4-2/0114

Anacardiaceae Tapirira sp. - Peru

L. Freitas TA/A+LAT 3-2/0022

Anacardiaceae Thyrsodium herrerense Encarnación - Peru

L. Freitas TA/A+LAT 4-1/0053

Anacardiaceae Thyrsodium herrerense Encarnación - Peru

L. Freitas TB+LAT 2-2/0048

Anacardiaceae Thyrsodium herrerense Encarnación - Peru

L. Freitas TB+LAT 4-2/0109

Anacardiaceae Thyrsodium herrerense Encarnación - Peru

L. Freitas S.F.F. 2-1/0125

Anacardiaceae Thyrsodium herrerense Encarnación - Peru

L. Freitas 1-1/124

Annonaceae Anaxagorea rufa Timmerman - Peru

L. Freitas TB+VAR 1-1/0195

Annonaceae Anaxagorea rufa Timmerman - Peru

L. Freitas 2-1/78

Annonaceae Anaxagorea rufa Timmerman - Peru

L. Freitas 1-1/33

Annonaceae Annona excellens R.E. Fr. - Peru

L. Freitas 2-1/26

Annonaceae Annona excellens R.E. Fr. - Peru

L. Freitas 3-1/134

Annonaceae Annona excellens R.E. Fr. - Peru

L. Freitas 2-1/102

Annonaceae Annona impressivenia Safford - Peru

L. Freitas 2-1/264

Annonaceae Annona impressivenia Safford - Peru

L. Freitas 5-1/5

Annonaceae Annona impressivenia Safford - Peru

L. Freitas 1-1/42

Annonaceae Annona sp. - Peru

L. Freitas 1-2/159

Annonaceae Annona sp. - Peru

L. Freitas 2-1/61

Annonaceae Annona sp. - Peru

L. Freitas 6-1/25

Annonaceae Annona sp. - Peru

L. Freitas 1-1/143

Annonaceae Bocageopsis cf. multiflora - Peru

L. Freitas 1-2/115

Annonaceae Bocageopsis cf. multiflora - Peru

L. Freitas 2-1/31

Annonaceae Bocageopsis cf. multiflora - Peru

L. Freitas 2-2/104

Annonaceae Bocageopsis cf. multiflora - Peru

L. Freitas 2-2/209

Annonaceae Bocageopsis cf. multiflora - Peru

L. Freitas 5-1/142

Annonaceae Bocageopsis cf. multiflora - Peru

L. Freitas s.n.

Annonaceae Cremastosperma cauliflorum - Peru

L. Freitas 2-1/24

Annonaceae Cremastosperma sp. - Peru

L. Freitas 5-1/67

Annonaceae Cremastosperma sp. - Peru

L. Freitas 5-1/74

Annonaceae Cremastosperma sp. - Peru