Cucurbitaceae

Melothria

Show Filters

14 collections found. 14 collections shown.

P. Núñez 5659

Cucurbitaceae Melothria cucumis Vell. - Peru

P. Núñez 6094

Cucurbitaceae Melothria cucumis Vell. - Peru

C. Vargas 2484

Cucurbitaceae Melothria pendula - Peru

C. Vargas 12327

Cucurbitaceae Melothria pendula - Peru

J. G. Graham 4078

Cucurbitaceae Melothria pendula - Peru

W. Galiano 5681

Cucurbitaceae Melothria - Peru

J. D. Wells 1128

Cucurbitaceae Melothria SpIndet - Peru

J. P. Janovec 2047

Cucurbitaceae Melothria cf. uliginosa - Peru

A. P. Maceda 666

Cucurbitaceae Melothria warmingii Cogn. - Peru

A. P. Maceda 1404

Cucurbitaceae Melothria warmingii Cogn. - Peru

C. Vargas 15439

Cucurbitaceae Melothria warmingii Cogn. - Peru

C. Vargas 24030

Cucurbitaceae Melothria warmingii Cogn. - Peru

T. Plowman 4869

Cucurbitaceae Melothria warmingii Cogn. - Peru

C. Vargas 1761

Cucurbitaceae Melothria warmingii Cogn. - Peru